Kód odboru: 2697 K

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Charakteristika odboru

Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci EÚ. Po získaní nástupnej praxe môže pôsobiť ako projektant elektrických obvodov, určiť druh použitého materiálu so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pôsobiť v autoservisoch a používať výpočtovú techniku a základné aplikačné programy potrebné pri diagnostike a odstránení poruchy motorového vozidla, ale tiež v pracovných pozíciách ako špecialista v oblasti automobilovej technike, vedúci autoservisu, súkromný podnikateľ v oblasti automobilového priemyslu.

Žiak po ukončení štúdia bude:

  • ovládať elektronické prvky v motorovom vozidle
  • poznať celé elektropríslušenstvo motorového vozidla
  • poznať meraciu techniku pre diagnostiku porúch
  • ovládať štandardnú výpočtovú techniku a základné aplikačné programy pri diagnostike a odstraňovaní porúch motorových vozidiel
  • orientovať sa v informačných sieťach
  • vedieť zhotovovať jednoduchú projektovú dokumentáciu elektrických obvodov
  • určiť druh použitého materiálu so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
  • riešiť jednoduché obvody jednosmerného a striedavého prúdu
  • vedieť navrhnúť správny postup riešenia zadaného obvodu
  • poznať spôsoby zobrazovania elektrických súčiastok, elektronických zariadení a základných strojových súčiastok a ich sústav.

Žiak má možnosť rozšíriť si vzdelanie v povinnom kurze na získanie vodičského preukazu – 3. ročník.

Organizácia vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie prebieha na Haličskej ceste a praktické vyučovanie prebieha na Zvolenskej ceste.

Žiak má možnosť počas štúdia absolvovať ďalšie kurzy organizované školou. Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Facebook: Mechanik-SOS-HSaD