Organizáciu maturitnej skúšky (MS) upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Realizáciu externej časti (EČ) MS a písomnej formy internej časti (PFIČ) MS zabezpečuje NÚCEM.

EČ a PFIČ MS sa uskutočnia 15. až 18. marca 2022. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM a CVTI SR-ŠVS
maturita.svsbb.sk a www.svs.edu.sk .

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2022:

 • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
 • 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
 • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika,
 • 18. marec 2022 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022.

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2022.

 1. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti (ÚFIČ) MS:
  1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo
  2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.
 2. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:
  1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov alebo
  2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, požiada Školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka.