Kód odboru: 4572 F

Forma štúdia: denná 2-ročná

Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška – vysvedčenie o záverečnej skúške

Charakteristika odboru:

Odbor poľnohospodárska výroba je orientovaný k príprave na výkon príslušných robotníckych povolaní v poľnohospodárstve a lesníctve ako vo výrobných tak v nevýrobných odvetviach a vo sfére služieb na vidieku.

Odborná príprava žiakov je spojená s fyzicky náročnou prácou, často aj v sťažených podmienkach, je preto vhodná len pre zdravých, fyzicky a duševne zdatných mladých ľudí.

Ako zaučení pracovníci môžu pracovať v štátnych, družstevných a súkromných podnikoch, v poľnohospodárskej a lesnej výrobe, v rôznych službách súvisiacich so životným prostredím, ochranou a tvorbou krajiny, s výrobou a rozvojom vidieka.

Žiak po absolvovaní odboru poľnohospodárska výroba:

  • vie definovať základné pracovné činnosti pri zabezpečovaní technologických postupov pestovania rastlín
  • vie vysvetliť základnú starostlivosť o zvieratá
  • popíše zásady ručného obrábania kovov a dreva
  • popíše bežnú údržbu strojov a zariadení a ich základné nastavenia
  • vie popísať zber plodín ručne, s použitím mechanizácie
  • definuje zásady ochrany životného prostredia, ochrany pôdy, rastlín, zvierat
  • definuje zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany pred požiarom
  • vie popísať svoje predpoklady pre výkon zvoleného povolania a možnosti ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie.

Možnosti ďalšieho štúdia:

Po úspešnom absolvovaní odboru poľnohospodárska výroba, môže žiak pokračovať v odbore, ktorého úspešným absolvovaním získa stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Facebook: Mechanik-SOS-HSaD