Kód odboru: 2447 K

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Učebný odbor určený pre: chlapcov aj dievčatá

Charakteristika odboru

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na úseku požiarnej ochrany. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické prostriedky, opravu a kontrolu ich stavu a výkon strojnej služby pri zdolávaní požiarov a havárií.

Absolvent odboru:

 • dokáže vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku v rizikových podmienkach, s použitím základnej a špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a dýchacej techniky
 • ovláda ručné spracovanie technických materiálov
 • získa poznatky z oblasti technológií spracovania technických materiálov a z oblasti výrobných strojov a zariadení
 • vie robiť zodpovedajúce technologické úkony z oblasti strojného obrábania
 • získa praktickú zručnosť pri výrobe a oprave strojových súčiastok ručným spôsobom a na konvenčných strojoch
 • získa prehľad v hasičskej technike, ovládaní, údržbe
 • ovláda konštrukciu strojov a zariadení

Absolvent sa môže uplatniť ako:

 • kvalifikovaný pracovník na úseku požiarnej ochrany
 • kvalifikovaný odborný technický pracovník
 • riadenie výroby – majster, dispečer, kontrolór
 • vo výrobe – obsluha strojov a zariadení