Stredná odborná škola v Lučenci patrí svojou tradíciou medzi jednu z najstarších škôl v novohradskom regióne.

Cechy

Korene Združenej strednej školy služieb v Lučenci siahajú až do 19. storočia. V Lučenci sa do roku 1872 organizovala výchova učňov – tovarišov v rámci cechov.

Prvá učňovská škola

V roku 1882 bola zriadená prvá učňovská škola v Lučenci. Už vtedy dostal učeň po skončení učňovského pomeru učebné vysvedčenie od majstra a z učňovskej školy, na základe ktorej mu Živnostenské spoločenstvo vydalo výučný list a stal sa pomocníkom – tovarišom. Tento systém výchovy prípravy učňov na budúce povolanie prebrala aj prvá Československá republika v rokoch 1918-1938.

Základná odborná škola

Po r. 1945 bola učňovská škola zaradená do školského systému ako základná odborná škola.

Stredné odborné učilište

Školským zákonom z roku 1978 sa výchova učňov začala realizovať v stredných odborných učilištiach. SOU dopravné vzniklo 1. 9. 1979 z bývalej učňovskej školy, ktorá mala vyše 20- ročnú tradíciu vo výchove odborných robotníkov pre potreby automobilového autoopravárenstva. Učilište vychovávalo autoopravárov najmä pre bývalý podnik ČSAO Lučenec.

Nové odbory

Od 1. 9. 1994 pribudol k pôvodným učebným odborom nový učebný odbor zlatník a klenotník, presne o rok pribudol ďalší 4-ročný učebný odbor s maturitou čašník – servírka a 3- ročné študijné odbory jednoročného nadstavbového štúdia, organizovaného dennou formou pre absolventov 3-ročných učebných odborov na získanie maturity. Ide o nasledovné odbory: dopravná prevádzka so zameraním na cestnú a mestskú dopravu, strojárstvo so zameraním na výrobu, montáž a opravy strojov, prístrojov a zariadení a spoločné stravovanie.

O dva roky neskôr 1. 9. 1997 sa otvoril ďalší 4-ročný študijný odbor – experimentálny – komerčný pracovník v doprave so zameraním na zasielateľstvo a colnú deklaráciu a študijný odbor ročného nadstavbového štúdia organizovaného dennou formou, pre absolventov 3-ročných učebných odborov na získanie maturity elektrotechnika – elektrotechnické zariadenia.

Hotelová akadémia

História Hotelovej akadémie v Lučenci sa začala písať 1.9.1993.

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy

Súčasná Stredná odborná škola v Lučenci vznikla spojením Stredného odborného učilišťa dopravy a služieb a Hotelovej akadémie 1. 9. 2002. Súčasný názov – Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy nesie od roku 2013.