Zámermi a cieľmi súčasnej výučby je

  • utvárať plne rozvinutú osobnosť žiaka,
  • napĺňať všeobecné ciele vzdelávania,
  • rozvíjať kľúčové kompetencie,
  • otvárať žiakom cestu ku kvalite svojho plnohodnotného života,
  • motivovať ich k sebarozvoju a pripravovať ich k efektívnemu uplatneniu sa na trhu práce, či do ďalšieho štúdia.

Čím ďalej, tým viac je dôležitejšie, aby žiak nebol len pasívnym príjemcom informácií, ale prejavoval vlastnú iniciatívu, premýšľal, rozhodoval sa a tvoril. Cieľom školy je poskytovať žiakom také odborné vzdelávanie, ktoré ich predurčí k bezproblémovému uplatneniu sa na trhu práce, uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového vyučovania, zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka, skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií, zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v študijnom odbore, vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v teoretickom a praktickom vyučovaní.

Digitalizácia učebných textov

Škola pracuje na vytváraní nových metód a foriem vzdelávania formou digitalizácie učebných textov, čím sa zabezpečí neustála inovácia učebných materiálov podľa požiadaviek trhu práce a zamestnávateľov. Zabezpečí tiež integráciu zamestnávateľov do odborného vzdelávania, čím sa priblíži odborné vzdelávanie národným a medzinárodným požiadavkám, čo naplní cieľ zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti SR.

Obsah kariérového poradenstva

Súčasne sa inovuje i obsah kariérového poradenstva a jeho poskytovanie na Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v Lučenci, nakoľko práve integrácia zamestnávateľov do kariérového poradenstva prinesie žiakom relevantné informácie nevyhnutné pre ich lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Sieť relevantných inštitúcií, ktorá sa vybuduje, bude neustále sprostredkovávať, medzi zainteresovanými subjektmi, také informácie, ktoré budú vhodné na úpravu stratégií, koncipovanie možností a postupov týchto subjektov a pod.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Zároveň je potrebné aj ďalšie vzdelávanie a príprava pedagogických zamestnancov, ktorí v rámci vzdelávania nadobudnú vedomosti a zručnosti súvisiace s inováciou metód a foriem vzdelávania vo vybraných odboroch, ako aj s inováciou didaktických prostriedkov tak, aby sami vedeli napĺňať strategický cieľ vzdelávania, vedeli prenášať požiadavky zamestnávateľov do odborného vzdelávania, prispôsobovať odborné vzdelávanie požiadavkám trhu práce, prispôsobovať obsah a formu učebných materiálov a tým prispeli k budovaniu vedomostnej spoločnosti a k lepšej uplatniteľnosti nielen absolventov na trhu práce, ale i svojej.