Pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy bolo založené občianske združenie ŠANCA PRE KAŽDÉHO. A čo je jeho cieľom? Základným cieľom OZ je podpora a rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít vo všetkých formách a typoch vzdelávania.

V spolupráci s pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy, rodičmi, školskou samosprávou, orgánmi štátnej správy a verejnosťou bude OZ skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, najmä:

 • vzdelávať žiakov v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti odbornej i všeobecnej pedagogiky
 • zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosti o zdravý vývoj žiakov
 • doplňovať, pripravovať a starať sa o učebné pomôcky, didaktickú techniku, výpočtovú techniku a zariadenia školy slúžiace k výchovno-vzdelávaciemu procesu (kabinety, dielne, laboratóriá, telocvične, knižnicu a pod.)
 • zlepšovať materiálne a finančné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu
 • zabezpečovať a podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov školy
 • podporovať talentovanú mládež
 • organizovať školské súťaže (vedomostné, športové, branno-bezpečnostné, spoločensko-vedné, literárne a iné)
 • podporovať účasť žiakov a učiteľov na mimoškolských aktivitách organizovaných rôznymi vzdelávacími inštitúciami a inými organizáciami
 • spolupracovať a spolufinancovať domáce aj zahraničné vzdelávacie projekty
 • zabezpečovať domáce a zahraničné praxe, stáže a výmenné pobyty žiakov a učiteľov školy
 • podporovať ekologickú výchovu a prevenciu proti rôznym závislostiam
 • prispievať k estetizácii školského prostredia
 • nadväzovať zahraničné a domáce kontakty s inštitúciami zabezpečujúcimi profesijný rozvoj finančne a materiálne podporovať sociálne slabšie skupiny žiakov pri ich snahe o nadobudnutie vzdelania, ich oceňovanie v rámci odborných, športových, kultúrnych a iných aktivitách.

Činnosť OZ je zameraná na zvyšovanie kvality formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania osôb so záujmom o vzdelávanie. Ide najmä o organizovanie aktivít v oblasti:

 • neformálne vzdelávanie so zameraním na rozvoj celoživotného vzdelávania a v súlade s potrebami trhu práce
 • informálne vzdelávanie
 • odborné vzdelávanie pedagogických, odborných a iných zamestnancov
 • podpora talentov v rôznych oblastiach vzdelávania.

17. 4. 2019 na bol na valnom zhromaždení OZ zvolený výbor v zložení:

Mgr. Andrea Slížovápredseda
Ing. Ivana Najpauerovátajomník
PhDr. Iveta Erlichová

Dozorná rada bude pracovať v zložení:

 • Mgr. Juraj Vitek
 • Ľubica Gajdošíková
 • Ing. Rastislav Gáfrik