Prijímacie konanie sa uskutoční v zmysle platných opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kritériá prijímacieho konania sú schvaľované pedagogickou radou a Radou školy SOŠHSaD do 31. 11. predchádzajúceho školského roka.

Termíny konania prijímacích skúšok:

  • 1. TERMÍN 4. MÁJA 2023 (štvrtok) o 8. 00

v budove SOŠHSaD Rázusova 61 Lučenec:

6323 K hotelová akadémia

6446 K kozmetik

6444 K čašník, servírka

4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo

4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

4210 M 18 agropodnikanie – kynológia

v budove SOŠHSaD Haličská cesta č. 5 Lučenec:

2697 K 00 mechanik elektrotechnik

6405 K 00 pracovník marketingu

  • 2. TERMÍN 9. MÁJA 2023 (utorok) o 8. 00

v budove SOŠHSaD Rázusova 61 Lučenec:

6323 K hotelová akadémia

6446 K kozmetik

6444 K čašník, servírka

4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo

4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

4210 M 18 agropodnikanie – kynológia

v budove SOŠHSaD Haličská cesta č. 5 Lučenec:

2697 K 00 mechanik elektrotechnik

6405 K 00 pracovník marketingu

Zákonný zástupca obdrží pozvánku na prijímacie skúšky s podrobnými informáciami poštou najneskôr
10 dní pred termínom prijímacích skúšok.

Riaditeľ SOŠHSaD zverejní na výveske školy a na webovej stránke školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 – § 68 ods. 1.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.