• rozvíjať  a zatraktívniť  poľnohospodárske odbory agropodnikanie – farmárstvo, kynológia, chov koní a jazdectvo (priestorové, materiálne a technologické vybavenie školského majetku pre podmienky žiakov študujúcich v týchto profesiách)
 • rozvíjať  a zatraktívniť  gastronomické  odbory hotelová akadémia, kuchár, cukrár, čašník, servírka a podnikanie v remeslách a službách zavedením nových foriem praktickej výučby​
 • obnoviť tradičnú poľnohospodársku výrobu
 •  vytvoriť systém vzdelávania pre oblasť  ekologického poľnohospodárstva
 • zaviesť systém spracovania a výroby ekologických surovín pre gastronomické  prevádzky školy
 • pozdvihnúť regionálnu gastronómiu – naučiť žiakov variť zdravo a chutne, priniesť nové trendy v gastronómii, zabezpečovať osvetovú činnosť na základných školách z oblasti zdravej výživy
 • poskytovať špecializované služby v kynológii, farmárstve a chove koní a jazdectve širokej verejnosti
 • zriadiť relaxačno-oddychovú zónu – kontaktnú ZOO s domácimi zvieratami, kde budú mať návštevníci možnosť vidieť ako funguje život zvierat a aktívne tráviť voľný čas
 • prebudovať/zriadiť nové moderné vzdelávacie a poradenské centrum pre poskytovanie služieb v oblasti celoživotného vzdelávania a poradenstva pre rôzne cieľové
 • modernizovať priestory školy a jej zariadenie a vybavenie 
 • implementovať nové služby v oblasti celoživotného vzdelávania a kariérneho poradenstva
 • zabezpečiť materiálno-technické vybavenie odborného vzdelávania za účelom prispôsobenia sa aktuálnym požiadavkám regionálneho trhu práce v oblasti poľnohospodárstva, gastronómie a služieb
 • podporiť vzdelávanie pedagógov pre nové formy vzdelávania a prácu s modernými technológiami, výmenné pobyty a stáže pre pedagógov
 • pripravovať a skvalitňovať výchovno-vzdelávací systém na základe požiadaviek zamestnávateľov
 • prepojiť výchovno-vzdelávací program na záujmovú činnosť a iné doplnkové vzdelávacie aktivity a spoluprácu s partnerskými organizáciami.