Kód odboru: 2697 K

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Učebný odbor určený pre: chlapcov

Charakteristika odboru

Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci EÚ. Po získaní nástupnej praxe môže pôsobiť ako projektant elektrických obvodov, určiť druh použitého materiálu so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pôsobiť v autoservisoch a používať výpočtovú techniku a základné aplikačné programy potrebné pri diagnostike a odstránení poruchy motorového vozidla, ale tiež v pracovných pozíciách ako špecialista v oblasti automobilovej technike, vedúci autoservisu, súkromný podnikateľ v oblasti automobilového priemyslu.

Žiak po ukončení štúdia bude:

 • vedieť zhotovovať jednoduchú projektovú dokumentáciu elektrických obvodov, určiť druh použitého materiálu so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • riešiť jednoduché obvody jednosmerného a striedavého prúdu
 • vedieť navrhnúť správny postup riešenia zadaného obvodu, pracovať na PC
 • prevádzkovať a prípade poruchy diagnostikovať závadu na elektrickom zariadení
 • orientovať sa v informačných sieťach a v aplikačných programoch
 • poznať spôsoby zobrazovania elektrických súčiastok, elektronických zariadení a základných strojových súčiastok a ich sústav
 • poznať materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike, výber a voľbu vhodných materiálov na konštruovanie celkov elektrických zariadení, podstatu a princíp elektrotechnických zákonov a ich využívanie v praxi
 • jednoduché a zložité meracie prístroje, meraciu techniku, metódy merania a vyhodnocovania
 • elektronické prvky používané v motorovom vozidle
 • meraciu techniku používanú pre diagnostiku porúch motorového vozidla

Benefity poskytované školou

Žiak má možnosť:

 • rozšíriť si vzdelanie v povinnom kurze na získanie vodičského preukazu – 3. ročník
 • v 1. ročníku dostane zadarmo pracovné ošatenie

Organizácia vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie prebieha na Haličskej ceste a praktické vyučovanie prebieha na Zvolenskej ceste.

Žiak má možnosť počas štúdia absolvovať ďalšie kurzy organizované školou.

Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

Facebook: https://www.facebook.com/Mechanik-SOS-HSaD-105574944189482/