Kód odboru: 4210 M 04

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Učebný odbor určený pre: chlapcov aj dievčatá

Charakteristika odboru

Absolventi tohto odboru sa môžu uplatniť pri prevádzkovaní súkromných rodinných fariem s cieľom predaja svojich výrobkov, pri pestovaní a spracovaní liečivých rastlín, navrhovaní záhradnej architektúry, zakladaní ovocných sadov. Odbor je určený pre žiakov, ktorí majú záujem podnikať v agrosektore  a prevádzkovať prosperujúcu farmu. Môžu pôsobiť v oblasti poskytovania poradenstva v predajniach záhradkárskych potrieb, v pracovných pozíciách ako zootechnik, agronóm,  vedúci oddelení, súkromný podnikateľ v oblasti poľnohospodárstva.

Žiak po ukončení štúdia bude:

  • mať vedomosti z chovu zvierat a pestovania rastlín
  • bude kvalifikovaný pracovník schopný zabezpečiť prevádzku súkromnej farmy s prioritou produkcie zdravých slovenských potravín
  • schopný samostatne vykonávať riadiace, odborné technické a technologické činnosti v odvetví poľnohospodárstva
  • ovládať základné poľnohospodárske výkony, ekonomiku poľnohospodárskej výroby a služieb
  • poznať základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vie ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov
  • pripravený na výkon riadiacich odborných činností, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie v poľnohospodárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, v službách na vidieku, v ochrane životného prostredia,  aj na samostatné podnikanie

Organizácia vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie prebieha na Haličskej ceste a praktické vyučovanie na školskom majetku.

Žiak má možnosť počas štúdia absolvovať ďalšie kurzy organizované školou.

Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.