Kód odboru: 4210 M 18

Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium

Absolvent získa:

 • Všeobecný prehľad v oblasti kynológie s možnosťami využitia psov,
 • Znalosti z oblasti fyziológie, biológie, anatómie a etológie psov,
 • Zručnosti a vedomosti z praktického výcviku psov,
 • Prehľad o organizácii kynológie na Slovensku, ale aj vo svete,
 • Vedomosti a praktické zručnosti z oblasti výstavníctva a posudzovania exteriéru psov,
 • Praktické zručnosti a znalosti z kozmetickej úpravy srsti rôznych plemien psov,
 • Prehľad a vedomosti z oblasti výživy, kŕmenia a dietetiky psov,
 • Osvojí si základné vedomosti z oblasti chorôb psov, ich prevencie a liečby,
 • Vedomosti z aktuálne platných legislatívnych noriem v kynológii,
 • Prehľad o plemenách psov, ich špecifikácie a možnosti ich využitia,
 • Zručnosti vo vedení prvotnej evidencie, pri využití princípov marketingu, vedenia prevádzky v kynologickej sfére ako sú hotely pre psov, útulky a karanténne stanice ako aj kynologické výcvikové strediská.

Uplatnenie absolventa:

 •  Ako psovod v štátnych a samosprávnych orgánoch, hlavne v Policajnom zbore, v armáde, v zložkách väzenskej a justičnej stráže a colnej správe,
 • V sektore súkromných bezpečnostných služieb
 • V športovej kynológii, ako inštruktor výcviku v kynologických kluboch a vo výcvikových strediskách do strednej úrovne pripravenosti,
 • Po splnení ďalších stanovených podmienok, ako profesionálny figurant pre potreby športovej kynológie,
 • Profesionálny „handler“ na výstavách psov,
 • Profesionálny kynológ v poľovníckej kynológii,
 • Kynológ v špeciálnych výcvikových strediskách pre výcvik záchranárskych psov,
 • Kynológ v špeciálnych združeniach pre výcvik asistenčných a vodiacich (slepeckých psov),
 • Ako profesionálny kynológ pre výcvik psov určených na „canisterapiu“-(liečenie pomocou pozitívneho pôsobenia psa na zdravie človeka),
 • Ako pomocný asistent veterinárneho lekára v ambulanciách alebo zvieracích klinikách,
 • V živnostenskej činnosti v oblasti kozmetických služieb pre psov (kozmetické salóny, samoobslužné kúpeľne pre psov, strihanie a úprava srsti),
 • Po splnení ďalších náležitostí, ako rozhodca pre posudzovanie exteriéru psov na výstavách, ako aj rozhodca pre posudzovanie výkonu psov na skúškach a pretekoch,
 • Kynológ v hoteloch pre psov, útulkoch alebo karanténnych staniciach,
 • Ak predajca a distribútor krmív pre psov, kynologických výcvikových pomôcok a doplnkov,
 • Ako erudovaný predajca v chovproduktoch,
 • V neposlednom rade v organizáciách pre ochranu prírody,
 • Absolvent má zároveň možnosť pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na renomovanej Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach alebo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v študijnom programe Špeciálne chovateľské odvetvia

Benefity poskytované školou

Žiak má možnosť:

 • absolvovať kurz canisterapie – 2. ročník
 • absolvovať kurz strihania psov – 3. ročník
 • v 1. ročníku dostane zadarmo pracovné ošatenie

(viac info na http://www.uvm.sk/sk/studijny-program-kynologia a http://www.uniag.sk/sk/akreditovane-studijne-programy/)

Facebook: Kynológia SOŠ HSaD Lučenec

Kynológia