Názov: Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri Strednej odbornej škole
Sídlo: Zvolenská č. 83, 984 01 Lučenec
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Štatutárny zástupca: PaedDr. Milan Šebian
Odborní garanti: Slovenská obchodná a priemyselná komora Banská Bystrica
Slovenská živnostenská komora Žilina – Krajská živnostenská komora, Banská Bystrica
Telefón: 047/4323691
Fax: 047/4321866
E-mail: sekretariat@soslc.sk
Web: www.soslc.sk

Lektori