Školské hospodárstvo funguje už takmer 40 rokov. V súčasnosti na ňom prebieha praktická výučba  žiakov v odboroch:

  • agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo
  • agropodnikanie so zameraním na farmárstvo
  • nový odbor – kynológia.

Praktická výučba prebieha jeden deň týždenne, okrem toho tu žiaci absolvujú každý polrok individuálnu prax a tiež letnú prázdninovú prax. Cieľom je naučiť ich, že o zvieratá sa musia starať neustále. Žiaci majú k zvieratám blízky vzťah, niektorí tu majú dokonca ustajnené vlastné kone.

V priestoroch hospodárstva sa každoročne konajú aj športové podujatia – jazdecké a furmanské preteky alebo drezúra koní.

Stredisko obhospodaruje okolo 160 ha poľnohospodárskej  pôdy so zameraním na pestovanie obilovín, viacročných krmovín  a v živočíšnej výrobe  na chov oviec a koní. Na všetkých činnostiach sa zúčastňujú aj žiaci. Školské hospodárstvo je sebestačné v produkcii krmiva a slamy pre svoju potrebu.

Kontakt:
Adresa: Stredisko školské hospodárstvo Telefón: 047/43 250 54
           Ľadovo 3143 E-mail: majetoksoslc@zssslc.sk
           98401 Lučenec

Facebook: Kone SOŠ HSaD Lučenec

                   Kynológia SOŠ HSaD Lučenec

                   Farmárstvo SOŠ HSaD Lučenec

  Vedúca strediska: Ing. Edita Dančová