Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Ponuka študijných a učebných odborov na nový školský rok

Milí žiaci,

v školskom roku 2021/2022 otvárame 8 študijných odborov a 7 učebných odborov (vrátane dvoch nových). Veríme, že si vyberiete a v septembri sa stretneme.

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy stanovuje nasledovné kritériá pre prijímacie konanie:

Informácie pre záujemcov o štúdium

Prijímacie skúšky sa budú konať:
ŠTUDIJNÝ ODBOR PREDMET
2697 K mechanik elektrotechnik SJL, MAT
6405 K pracovník marketingu SJL, MAT
6444 K čašník, servírka SJL, MAT
6362 M kozmetička a vizážistka SJL, MAT
6323 K hotelová akadémia SJL, ANJ/NEJ
4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo SJL, BIO
4210 M 17 agropodnikanie – farmárstvo SJL, BIO
4210 M 17 agropodnikanie – kynológia SJL, BIO

 

Prijatých môže byť len toľko uchádzačov, koľko stanovuje plán výkonov BBSK, určený na školský rok 2021/2022, schválený pedagogickou radou a prerokovaný v Rade školy.

ŠTUDIJNÝ ODBOR MOŽNÝ POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV
2697 K mechanik elektrotechnik 11
6405 K pracovník marketingu 12
6444 K čašník, servírka 11
6362 M kozmetička a vizážistka 12
6323 K hotelová akadémia 20
4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 8
4210 M 17 agropodnikanie – farmárstvo 8
4210 M 17 agropodnikanie – kynológia 8

 

 • Po ukončení prijímacích skúšok a ich zverejnení na budove školy bude žiakom doručené písomné rozhodnutie o prijatí, prípadne neprijatí do 20.5.2021.
 • Informácie o prijatí resp. neprijatí uchádzačov bude škola poskytovať zákonným zástupcom na tel.č.
  • Mgr. Slížová – 0907134644: hotelová akadémia, agropodnikanie, kozmetička a vizážistka, čašník, servírka
  • PaedDr. Hájičková – 0915775065: mechanik elektrotechnik, pracovník marketingu.
 • Zákonný zástupca má povinnosť doručiť Potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení žiaka na štúdium, tak aby bola doručená na školu najneskôr do 25.5.2021.
 • Potvrdenie o nastúpení nenastúpení žiaka Stiahnuť
 • Žiaci, ktorých zákonný zástupca podal odvolanie, môžu byť prijatí (v prípade, ak nenastúpia prijatí záujemcovia) v poradí, ktoré dosiahli pri prijímacích skúškach.
 • Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie o prijatí na štúdium bude neplatné.

Iniciatíva Catching-Up Regions

Catching-Up Regions (CURI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom – na podporu rastu a inovácií v nich, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu týchto investícií.Iniciatívu od roku 2015 realizuje Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou.

Naším hlavným cieľom v projekte je
 • vybudovať zo školy Centrum celoživotného vzdelávania a poradenstva v oblasti poľnohospodárstva, gastronómie, cestovného ruchu a služieb pre žiakov SOŠ a záujemcov o vzdelávanie, poskytovať služby pre začínajúcich podnikateľov a pre subjekty pôsobiace v regióne.
Špecifické ciele
Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA