Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Barmanský kurz na hotelovej akadémii

V týždni od 14. januára 2019 získalo ďalších 18 žiakov našej školy certifikát Slovenskej barmanskej asociácie, potvrdený pečiatkou a podpisom prezidenta SkBA a tiež odborného lektora Ing. Jozefa Rotha.

Absolventi kurzu zvládli teoretickú časť (história barmanstva, spôsoby prípravy miešaných nápojov, základné tovaroznalectvo – prehľad destilátov, likérov, tichých vín, dezertných vín, sektov a šampanských vín, barmanský inventár, barové sklo a pod.), praktickú prípravu nápojov robili za použitia originálnych surovín, v originálnom inventári.

Svoje vedomosti a zručnosti potvrdili účastníci kurzu záverečnou skúškou.

Podporte nás Vašou SMS, prosím

Náš projekt, ktorý sme prihlásili do grantového programu #mamnato Slovenskej sporiteľne postúpil medzi 100 projektov zaradených do verejného SMS hlasovania. Hlasovanie prebieha od 15. 1. do 31. 1. 2019. 15 projektov, ktoré budú mať najviac hlasov bude podporených. 

Hlasovať za konkrétny projekt môžete zaslaním SMS správy v tvare
HLAS(medzera)821 na číslo 0902 020 292. Cena spätnej SMS je 0 € s DPH.
Zákazník hradí ním zasielanú SMS podľa aktuálneho cenníka mobilného operátora. Zahlasovať je možné len raz počas trvania hlasovania a len za jeden projekt.

Ďakujeme za každý jeden hlas.

Cieľom projektu je priniesť zlepšenie kvality života pre ľudí, ktorí sú telesne, mentálne handicapovaní alebo ľudí starých a opustených prostredníctvom študentov SOŠHSaD odboru kynológia s vycvičenými psíkmi formou osobných návštev pod dohľadom erudovaného inštruktora. V uvedenom kontexte sa bude využívať pozitívna metóda tzv. animoterapie, teda priaznivého pôsobenia psa na človeka a to prostredníctvom návštev u klientov a vytvorením vzájomnej interakcie, resp. navodeného scenára, ku ktorému bude patriť okrem samotnej prítomnosti psíkov a ich vyhladkanie, aj rôzne triky predvádzané psíkom s možnosťou, aby si to vyskúšal aj samotný klient.

Zlepšením života klientov by sa mala zaistiť ich lepšia inklúzia do reálneho života, zlepšiť ich mentálny ale aj fyzický stav – (napr. zabezpečený radosťou z pravidelnej návštevy so psíkmi, prechádzok, chuťou vykonávať nejakú činnosť, zníženie depresívnych stavov spôsobených smútkom z opustenosti blízkych osôb, a pod). Zároveň je sekundárnym cieľom podporiť a zvýšiť povedomie mladých ľudí – študentov v sociálnej sfére ktorá je založená na pomoci slabším.

Projekt zahŕňa tri piliere – inovatívnosť, zodpovednosť a komunitu, a predstavuje pozitívny spoločenský dopad udržateľného charakteru v danej lokalite a cieľovej skupine.

Miestom realizácie je Ľadovo – Lučenec, kde prebieha výcvik a výučba žiakov v študijnom odbore agropodnikanie – kynológia. Finančné prostriedky z grantu by sme chceli využiť na interaktívne a edukačné pomôcky pre uvedené aktivity.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA