Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Národný projekt 1

 

Naša škola je zapojená do Národného projektu 1 s cieľom posilniť regionálne riadenie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji.

Pripravujeme študentov pre pracovný trh gastronomických, hoteliérskych služieb, cestovného ruchu, agropodnikania a automobilového priemyslu v študijných a učebných odboroch.

Prehľad študijných a učebných odborov pre školský rok 2022/2023

Naša škola patrí svojou históriou medzi najstaršie školy a zároveň je aj jedna z najväčších škôl novohradského regiónu. V školskom roku 2022/2023 ponúkame žiakom základných škôl 7 študijných a 8 učebných odborov. Absolventi učebných odborov môžu pokračovať v štúdiu v nadstavbovom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách.

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

6323 K hotelová akadémia – 5-ročný odbor

6405 K pracovník marketingu – 4-ročný odbor

2697 K mechanik elektrotechnik – 4-ročný odbor

6444 K čašník, servírka – 4-ročný odbor

4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo – 4-ročný odbor

4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo – 4-ročný odbor

4210 M 18 agropodnikanie – kynológia – 4-ročný odbor

UČEBNÉ ODBORY:

6444 H čašník, servírka – 3-ročný odbor

2964 H cukrár – 3-ročný odbor

6445 H kuchár – 3-ročný odbor

6456 H kaderník – 3-ročný odbor

2487 H 01 autoopravár – mechanik – 3-ročný odbor

2487 H 03 autoopravár – karosár – 3-ročný odbor

4524 H agromechanizátor – opravár 3-ročný odbor

4572 F poľnohospodárska výroba – 2-ročný odbor

Sprievodca pre samotestovanie

Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Pred začatím testu si pozorne prečítajte túto príručku!

Sprievodca pre samotestovanie   STIAHNUŤ

Celoživotné vzdelávanie

Chcete si rozšíriť alebo zmeniť svoju kvalifikáciu, máte možnosť!

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec Vám ponúka kurzy s celoštátnou platnosťou akreditované Ministerstvom školstva SR – kuchár, cukrár, kozmetik a kaderník.

Chcete v danom odbore podnikať?

Absolvujte u nás skúšku odbornej spôsobilosti k uvedeným odborom, čím získate plnú kvalifikáciu a možnosť otvorenia vlastnej živnosti. Podrobné informácie aj o iných kurzoch organizovaných školou sa dozviete na stránke školy: www.soslc.sk v časti celoživotné vzdelávanie.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA