Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Povinnosti zákonného zástupcu pri prerušení dochádzky do školy

Zákonný zástupca

  • predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
  •  v prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Svetový deň cestovného ruchu

Žiaci II. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch pre svojich spolužiakov z toho istého odboru pripravili prezentáciu o Svetovom dni cestovného ruchu, ktorý sa bude sláviť 27. septembra. Téma tohto ročníka Svetového dňa cestovného ruchu je: Cestovný ruch a vidiecky rozvoj.

Poznávanie krás Šomošky

Žiaci II.ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch sa v rámci odborného výcviku vybrali na poznávanie prírodných a historických krás Novohradu. Cieľom výletu bola turistická lokalita – Hrad Šomoška spolu s náučným chodníkom kameňolom Mačacia. 

Výstava Kôň 2020

Keď chcete dosiahnuť dobrý výsledok, nezáleží len na jazdcovi, ale aj na tom, ako si s koňom porozumie.

Dňa 12. 9. 2020  sme sa zúčastnili výstavy Kôň 2020 v Trenčíne – Nozdrkovciach. Celkovo si zmerali sily  študenti štyroch  stredných škôl  z celého Slovenska so zameraním na agropodnikanie – chov koní a jazdectvo. Každú školu reprezentovali traja vybraní žiaci. Aby to nebolo také jednoduché, kone na predvádzanie sa  losovali.

Našu školu reprezentovali žiačky: Lenka Gondášová, Eliška Králiková, Diana Šajbanová. Súťažili sme v predvádzaní koní v zootechnickom postoji ale aj v pohybe v dvoch kategóriách. V kategórii 3-členných družstiev sme získali úžasné – 1. miesto, teda pomyselné zlato pre našu SOŠ HSaD Lučenec. V kategórii jednotlivcov získala 3. miesto Diana Šajbanová zo 4. P triedy a 2. miesto Lenka Gondášová z 2. P triedy. V kategórii Norik Muránsky sme ukázali našu len dvojročnú Nugetku (Pavla 1), pre ktorú to bola jej prvá výstava a zvládla ju veľmi dobre. Kobylku profesionálne predviedla Eliška Králiková z 3. P triedy a získala tak 4. miesto.

Tieto výsledky sú obrovským úspechom nielen pre samotný  odbor,  ale aj pre našu školu. Odniesli sme si krásne medaily, stužky a diplomy, ale aj veľa nových poznatkov a skúseností.  Sme veľmi vďační Zväzu chovateľov koní na Slovensku a Cedos s. r. o za to, že pripravili túto krásnu akciu a nášmu pánovi riaditeľovi  Mgr. Jurajovi Vitekovi za úžasnú podporu.

Centrum celoživotného vzdelávania

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, v Lučenci poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania podľa požiadaviek fyzických a právnických osôb.

Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA