Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec

Výsledky prijímacích skúšok po 2. kole k 10. 5. 2021

Výsledky prijímacích skúšok do prvých ročníkov v školskom roku 2021/2022 na študijné odbory po 2. kole, ktoré sa uskutočnilo 10. mája 2021.

Zvolenská cesta č. 83

mechanik elektrotechnik
pracovník marketingu
.

Ul. M. Rázusa č. 61

hotelová akadémia
kozmetička a vizážistka
čašník, servírka
agropodnikanie – farmárstvo
agropodnikanie – chov koní a jazdectvo
agropodnikanie – kynológia
.

Oznam pre uchádzačov o štúdium

Návrat do školy

Milí žiaci,

od 10. mája 2021 sa obnovuje prezenčná výučba a otvára sa školský internát aj v našom okrese. V pondelok 10. mája prebehne 2. termín prijímacích skúšok a v utorok 11. mája 2021 sa začína vyučovanie. Pri príchode sa nepreukazujete potvrdením o testovaní, ale plnoletí žiaci podpíšu Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Na základe aktualizovaného COVID AUTOMATU dochádza k obnoveniu prevádzky školského internátu s negatívnym testom nie starším ako 7 dní.

Určenie skupín príbuzných predmetov

Rozhodnutím MŠ vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22. 3. 2021 sa v školskom roku 2020/2021 na stredných odborných školách interná časť maturitnej skúšky a záverečné skúšky vykonávajú administratívne.

Skupiny predmetov, ktoré sa započítajú do hodnotenia maturitných predmetov

Skupiny predmetov, ktoré sa započítajú do hodnotenia predmetov záverečných skúšok

Ponuka študijných a učebných odborov na nový školský rok

Milí žiaci,

v školskom roku 2021/2022 otvárame 8 študijných odborov a 7 učebných odborov (vrátane dvoch nových). Veríme, že si vyberiete a v septembri sa stretneme.

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy stanovuje nasledovné kritériá pre prijímacie konanie:

Informácie pre záujemcov o štúdium

 • Predmety, z ktorých sa budú konať prijímacie skúšky
 • Po ukončení prijímacích skúšok a ich zverejnení na budove školy bude žiakom doručené písomné rozhodnutie o prijatí, prípadne neprijatí do 20.5.2021.
 • Informácie o prijatí resp. neprijatí uchádzačov bude škola poskytovať zákonným zástupcom na tel.č.
  • Mgr. Slížová – 0907134644: hotelová akadémia, agropodnikanie, kozmetička a vizážistka, čašník, servírka
  • PaedDr. Hájičková – 0915775065: mechanik elektrotechnik, pracovník marketingu.
 • Zákonný zástupca má povinnosť doručiť Potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení žiaka na štúdium, tak aby bola doručená na školu najneskôr do 25.5.2021.
 • Potvrdenie o nastúpení nenastúpení žiaka Stiahnuť
 • Žiaci, ktorých zákonný zástupca podal odvolanie, môžu byť prijatí (v prípade, ak nenastúpia prijatí záujemcovia) v poradí, ktoré dosiahli pri prijímacích skúškach.
 • Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie o prijatí na štúdium bude neplatné.

Iniciatíva Catching-Up Regions

Catching-Up Regions (CURI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom – na podporu rastu a inovácií v nich, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu týchto investícií.Iniciatívu od roku 2015 realizuje Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou.

Naším hlavným cieľom v projekte je
 • vybudovať zo školy Centrum celoživotného vzdelávania a poradenstva v oblasti poľnohospodárstva, gastronómie, cestovného ruchu a služieb pre žiakov SOŠ a záujemcov o vzdelávanie, poskytovať služby pre začínajúcich podnikateľov a pre subjekty pôsobiace v regióne.
Špecifické ciele
Partneri:

SZKaC    ZAP    CISCO    CPaASR    ZLaZSR SOPK SKaK SPPK SACKA