Žiačky študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch zo IV. ročníka Veronika Podhorová, Simona Zacharová a z II. ročníka Zuzana Ružinská a Erika Kovaľančíková sa zúčastnili akreditovaného neformálneho vzdelávania „Projekt je zmena“ pod záštitou Slovenského inštitútu mládeže a v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a Rozvojovou agentúrou BBSK Dobrý kraj. Toto vzdelávanie pozostávalo z dvoch víkendových stretnutí, kde na prvom stretnutí museli žiačky vypracovať projekt, ktorý nadväzuje na  Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 a na Rozvojové priority BBSK v oblasti rozvoja cestovného ruchu a podpory neformálneho vzdelávania. Následne po kontrole zo strany BBSK žiačky dostali financie na zrealizovanie aktivít projektu. Na poslednom víkendovom stretnutí výsledky projektu  prezentovali a museli preukázať nakladanie s poskytnutými financiami.  

Ich projekt sa nazýval „Následníci unikátu“, čo v preklade znamená, že v rámci jednotlivých workshopov predstavovali rôzne formy tkacích techník. Počas mesiaca november si žiačky dohodli miesto a termín konania worskhopov a prezentácií u rôznych vekových skupín, napr. to boli žiaci základných škôl, seniori v Domove dôchodcov a pod. Pomocou tohto projektu sa zakúpili rôzne pomôcky na tkanie, takže naďalej môžeme pokračovať v prezentovaní.