Rada školy pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec

logo bbsk s adresou

Banskobystrický samosprávny kraj

ako zriaďovateľ stredných škôl a školských zariadení v Banskobystrickom kraji

vyzýva

podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 

na voľby členov do Rady školy pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec

Škola pri voľbe členov do orgánu školskej samosprávy postupuje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

V Banskej Bystrici 21.02.2024

Mgr. Ondrej Lunter v.r.
predseda BBSK