Aktivita 2.1

Výchova stredoškoláka trvá niekoľko rokov, ale trh práce sa mení a vyvíja rýchlejšie. Často zamestnávatelia signalizujú, že na pracovnom trhu sú absolventi, ktorí nie sú pripravení pre ich potreby, školy nemajú požadovanú štruktúru učebných a študijných odborov a na trhu je prebytok absolventov niektorých škôl. Naša škola sa snaží o pružné reagovanie na potreby trhu práce – t.j. vzdelávacích programov a prijatie ďalších opatrení, čo vyžaduje efektívnu spoluprácu škôl, zamestnávateľov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalších sociálnych partnerov. Dôraz by sa mal klásť na analyzovanie potrieb zamestnávateľov, teda na zadefinovanie koľko a akých absolventov potrebujú, resp. budú potrebovať v budúcnosti. Pracujeme tiež na vytváraní nových metód a foriem vzdelávania formou digitalizácie učebných textov, čím sa zabezpečí nielen neustála inovácia učebných materiálov, podľa požiadaviek trhu práce a zamestnávateľov, ale aj interakcia vo vzťahu zamestnávateľ – pedagogický zamestnanec – žiak – rodič.

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň, identifikovali sme množstvo zamestnaneckých príležitostí pre našich absolventov. Žiaci vykonávajú prax individuálne u podnikateľov a firiem, s ktorými spolupracujeme v rámci Lučenca a okolia, alebo skupinovou formou.

Cieľom aktivity 2.1 bolo vytvoriť sieť inštitúcií, ktoré majú veľký podiel na uplatnení absolventov na trhu práce a vytvorenie jednotného obsahu poskytovania informácií v rámci aktivity. Informácie od týchto inštitúcií umožnia žiakom a absolventom lepšie sa orientovať na trhu práce, vo väčšej miere vnímať požiadavky trhu práce, požiadavky zamestnávateľov a tým prispôsobovať svoje vedomosti a zručnosti práve týmto požiadavkám. Touto aktivitou sa nám podarilo vytvoriť sieť inštitúcií, ktoré sú relevantnými hráčmi na trhu práce v regióne. VÚC disponuje informáciami o budúcich investoroch, zamestnávatelia identifikujú svoje požiadavky na zamestnancov a škola, na základe takto získaných informácií prispôsobí vzdelávací proces požiadavkám trhu práce. Škola týmto zosieťovaním získala aj partnerov pre svoje ďalšie aktivity a rozvoj. Pri dosiahnutí konečných výsledkoch boli dosiahnuté čiastkové úlohy aktivity:

Výstupy z aktivity 2.1