• zabezpečenie kvalitného odborného teoretického a praktického vyučovania žiakov SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci
  • zabezpečenie akreditovaných rekvalifikačných kurzov pre potreby zamestnávateľov a ÚPSVaR
  • poskytovanie poradenských služieb zamestnávateľom
  • preškoľovanie pedagógov odborných predmetov a MOV so zameraním na nové technológie
  • zabezpečenie vzdelávacích služieb pre zamestnávateľov
  • v rámci regionálneho pôsobenia zabezpečiť súčinnosť procesu výchovy a vzdelávania pre všetky satelitné a participujúce školy
  • poskytovať odborné poradenstvo vo všetkých odboroch, ktoré má škola v sieti
  • pripravovať a skvalitňovať výchovno-vzdelávací systém na základe požiadaviek zamestnávateľov
  • poskytovať možnosť vykonania skúšok odbornej spôsobilosti pre kvalifikácie Kaderník, Kozmetik, Kuchár a Cukrár pre záujemcov