• Umožniť jednotlivcom riadiť a plánovať si vlastné vzdelávanie a pracovnú dráhu v súlade so svojimi životnými cieľmi, prepojiť svoje schopnosti a záujmy so vzdelávaním, odbornou prípravou a príležitosťami na trhu práce a samozamestnania, a tým prispieť k ich osobnej sebarealizácii.
  • Pomáhať firmám a organizáciám zamestnávať motivovaných, uplatniteľných a prispôsobivých zamestnancov, ktorí sú schopní nájsť si prístup k možnostiam vzdelávania v rámci pracoviska aj mimo neho.
  • Poskytovať širokej verejnosti vzdelávanie prostredníctvom rôznych rekvalifikačných a iných vzdelávacích kurzov, kurzov odbornej spôsobilosti, kurzov pre špecifické odborné zručnosti, dovzdelávacích programov, školení zameraných za profesijný rozvoj a zvýšenie kompetencií pod vedením skúsených lektorov z vlastných radov, ako aj v spolupráci s odborníkmi v uvedených oblastiach z rôznych asociácií, zväzov, firiem.