Kód odboru: 6421 L

Forma štúdia: denné 2-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Nadstavbové štúdium určené pre: chlapcov aj dievčatá z 3-ročných učebných odborov kuchár, cukrár, hostinský a čašník – servírka.

Charakteristika odboru

Absolvent nadstavbového študijného odboru spoločné stravovanie získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Môže pracovať ako kvalifikovaný pracovník prevádzky, ktorý zabezpečuje činnosť stravovacích a ubytovacích služieb v typových pozíciách vedúci, prevádzkar so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

Študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore, súvisiace s racionalizáciou, riadením zariadení spoločného stravovania. Poskytuje odborné vedomosti o organizácii a prevádzke zariadenia spoločného stravovania, zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky a pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť.

Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti riadenia prevádzok spoločného stravovania a cestovného ruchu.

Žiak po ukončení štúdia:

  • ovláda hospodársku korešpondenciu, obsluhu, využitie informačných technológii, aplikačných programov využívaných v zariadeniach spoločného stravovania a základy jednoduchého a podvojného účtovníctva,
  • je schopný samostatne a tvorivo uplatniť teoretické vedomosti a praktické zručnosti najmä v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania,
  • je otvorený všetkým novým trendom a metódam v praxi,
  • samostatne zvládne jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach,
  • vie prijímať jednoduché a zložité objednávky, podávať informácie o jedlách a nápojoch, poskytovať odbornú inštruktáž pri servírovaní špeciálnych pokrmov a nápojov,
  • ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, vie účtovať na kontrolnej pokladnici, inkasovať tržby, písať jedálne lístky.

Organizácia vyučovania Teoretické vyučovanie prebieha na Zvolenskej ceste č. 83.

Žiak má možnosť počas štúdia absolvovať ďalšie kurzy realizované školou.

Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Facebook: Gastro SOŠ HSaD Lučenec