Kód odboru: 2493 L

Forma štúdia: denné 2-ročné štúdium

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Nadstavbové štúdium určené pre: chlapcov aj dievčatá z 3-ročného učebného odboru autoopravár – mechanik a autoopravár – karosár.

Charakteristika odboru

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch v predajno-servisných strediskách. Jeho praktické uplatnenie je možné na poste technického pracovníka v pozícií predajcu vozidiel, asistenta predaja, prijímacieho technika, asistenta servisu, predajcu náhradných dielov, predajcu doplnkov a príslušenstva a skladníka náhradných dielov, ktorý je nielen technicky znalý, ale aj marketingovo pripravený s osvojenými znalosťami logistiky a podnikateľskej etiky.

Absolvent bude vedieť používať nové pracovné metódy a techniky v odbore zamerané na špecifické potreby kultúry predaja a propagácie vozidiel a metód pri preberaní vozidiel do servisu a ich odovzdávaní po oprave, absolvent  nadobudne poznatky z psychológie a kultúry predaja a komunikácie so zákazníkom.

Žiak po ukončení štúdia bude:

  • poznať princípy jednotlivých obchodno-technických procesov alebo zariadení a technológií
  • mať prehľad o aktuálnej situácii na trhu a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky
  • svojim tvorivým prístupom podporovať marketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka
  • vedieť vykonávať práce úzko súvisiace s riadením a organizovaním servisných činností firmy
  • vedieť posúdiť technický stav vozidiel a ich častí
  • poznať odbyt výrobkov a nákup tovaru, skladové hospodárstvo a marketingové analýzy trhu
  • schopný efektívne využívať výpočtovú techniku a progresívne informačné technológie.

Organizácia vyučovania Teoretické vyučovanie prebieha na Haličskej ceste.

Žiak má možnosť počas štúdia absolvovať ďalšie kurzy realizované školou.

Úspešní absolventi štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.