Catching-Up Regions (CURI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom – na podporu rastu a inovácií v nich, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu týchto investícií.

Iniciatívu od roku 2015 realizuje Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou. Pilotne bola realizovaná vo viacerých regiónoch Poľska a Rumunska, na Slovensku sa do nej v roku 2018 zapojil Prešovský samosprávny kraj.

Naším hlavným cieľom v projekte je

 • vybudovať zo školy Centrum celoživotného vzdelávania a poradenstva v oblasti poľnohospodárstva, gastronómie, cestovného ruchu a služieb pre žiakov SOŠ a záujemcov o vzdelávanie, poskytovať služby pre začínajúcich podnikateľov a pre subjekty pôsobiace v regióne.

Špecifické ciele

 • rozvíjať  a zatraktívniť  poľnohospodárske odbory agropodnikanie – farmárstvo, kynológia, chov koní a jazdectvo (priestorové, materiálne a technologické vybavenie školského majetku pre podmienky žiakov študujúcich v týchto profesiách)
 • rozvíjať  a zatraktívniť  gastronomické  odbory hotelová akadémia, kuchár, cukrár, čašník, servírka a podnikanie v remeslách a službách zavedením nových foriem praktickej výučby​
 • obnoviť tradičnú poľnohospodársku výrobu
 • vytvoriť systém vzdelávania pre oblasť  ekologického poľnohospodárstva
 • zaviesť systém spracovania a výroby ekologických surovín pre gastronomických  prevádzky školy
 • pozdvihnúť regionálnu gastronómiu – naučiť žiakov variť zdravo a chutne, priniesť nové trendy v gastronómii, zabezpečovať osvetovú činnosť na základných školách z oblasti zdravej výživy
 • poskytovať špecializované služby v kynológii, farmárstve a chove koní a jazdectve širokej verejnosti
 • zriadiť relaxačno-oddychovú zónu – kontaktnú ZOO s domácimi zvieratami, kde budú mať návštevníci možnosť vidieť ako funguje život zvierat a aktívne tráviť voľný čas
 • prebudovať/zriadiť nové moderné vzdelávacie a poradenské centrum pre poskytovanie služieb v oblasti celoživotného vzdelávania a poradenstva pre rôzne cieľové skupiny
 • modernizovať priestory školy a jej zariadenie a vybavenie
 • implementovať nové služby v oblasti celoživotného vzdelávania a kariérneho poradenstva
 • zabezpečiť materiálno-technické vybavenie odborného vzdelávania za účelom prispôsobenia sa aktuálnym požiadavkám regionálneho trhu práce v oblasti poľnohospodárstva, gastronómie a služieb
 • podporiť vzdelávanie pedagógov pre nové formy vzdelávania a prácu s modernými technológiami, výmenné pobyty a stáže pre pedagógov
 • pripravovať a skvalitňovať výchovno-vzdelávací systém na základe požiadaviek zamestnávateľov
 • prepojiť výchovno-vzdelávací program na záujmovú činnosť a iné doplnkové vzdelávacie aktivity a spoluprácu s partnerskými organizáciami.