Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach spracovaná v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 312/2013 Z.z.vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022