clip_image001a   clip_image002a

 

Aktivita 3.1

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na získanie nových vedomostí a zručností v súvislosti s inováciou metód a foriem vzdelávania

Cieľom aktivity 3.1. bolo zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov školy, aby títo nadobudli nové vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby vedeli pracovať s digitalizovanými učebnými textami, vedeli upravovať učebné texty pomocou grafických programov, boli adaptovaní na nové metódy a formy vzdelávania, vedeli prenášať získané nové vedomosti a zručnosti smerom ku žiakom a vedeli integrovať požiadavky zamestnávateľov do vzdelávacieho procesu. Cieľom aktivity bolo tiež získať kvalifikovaný personál, ktorý zabezpečí škole moderné vzdelávanie, konkurencieschopnosť a dôveru žiakov, rodičov i zamestnávateľov.

Aktivita 3.1 bola zameraná na získanie nových vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov, ktorí budú pracovať s digitalizovanými učebnými textami, budú ich upravovať, inovovať tak, aby sa čo najviac prispôsobovali požiadavkám zamestnávateľov a tak budú garantmi kvality procesu vzdelávania a kvality inovácií. Je z toho dôvodu nevyhnutné, aby sa vedeli v čo najväčšej možnej miere orientovať v tvorbe a práci s digitalizovanými učebnými textami, aby vedeli v dostatočnej miere využívať informačno-komunikačné technológie, aby vedeli pracovať so žiakmi s využitím nových metód a foriem vzdelávania, ako aj využívať inovované didaktické prostriedky.

Previazanosť tejto aktivity na ostatné aktivity v rámci projektu spočíva v potrebe poskytnutia a uskutočnenia vzdelávania pedagogických zamestnancov pre získanie kľúčových kompetencií a zručností pre inováciu vzdelávania na škole a v rámci neho na efektívne využívanie moderných didaktických prostriedkov, ktoré sú súčasťami aktivít 1.1, 2.1 a 2.2 a pre následné rozširovanie výsledkov a výstupov projektu.

Spolu bolo zrealizovaných 32 kurzov, vyškolených 170 účastníkov, odovzdaných 81 certifikátov zo vzdelávania a spätná väzba bola získavaná formou dotazníkov spokojnosti so vzdelávacími aktivitami a osobnými pohovormi s účastníkmi vzdelávania. Ďalšie vzdelávanie prebiehalo v nasledovných kurzoch:

Kurzy realizované prostredníctvom projektu:

P. č.: Názov školenia: Počet dní Počet účast.

plán

Počet účast.

skutoč

Dátum realizácie kurzu
1 GIMP Grafické nástroje 2 2 10 17.2.-18.2.2014
2 Adobe Illustrator Grafické nástroje 3 1 1 3.3.-5.3.2014
3 Adobe Photoshop Grafické nástroje 3 1 1 6.3-7.32014 17.3.2014
4 Adobe InDesign Grafické nástroje 3 2 2 19.2.-21.2.2014
5 Adobe Photoshop – grafika pre www stránky 1 1 12 19.2.2014
6 Corel DRAW Grafické nástroje 3 1 1 17.3.-19.3.2014
7 Adobe Flash Grafické nástroje 3 2 2 17.3.-19.3.2014
8 MS Word 2007 pre mierne pokročilých Kancelárske nástroje 2 3 7 17.2.-18.2.2014
9 MS Excel 2007 pre mierne pokročilých Kancelárske nástroje 3 3 9 19.2.-21.2.2014
10 MS PowerPoint 2007 pre mierne pokročilých Kancelárske nástroje 2 2 2 17.2.-18.2.2014
11 MS Access 2007 pre mierne pokročilých Kancelárske nástroje 2 1 1 17.2.-18.2.2014
12 MS Visio 2007 Kancelárske nástroje 2 1 1 5.3.-6.3.2014
13 MS Project 2007 Kancelárske nástroje 3 1 1 4.3.-6.3.2014
14 Spolupráca v skupine pomocou balíka GoogleApps Kancelárske nástroje 3 2 9 20.2.-21.2.2014

7.3.2014

15 PHP – skriptovací jazyk Webové upravovanie existujúcich aplikácií 4 2 2 3.3-6.3.2014
16 Tvorba klientskych skriptov v jazyku Java Script Webové upravovanie existujúcich aplikácií 5 2 3 9.4.-11.4.2014

16.-17.4.2014

17 Tvorba www stránok v HTML a CSS Webové upravovanie existujúcich aplikácií 5 2 2 17.2.-21.2.2014
18 Vývoj ASP.NET webových aplikácií Webové upravovanie existujúcich aplikácií 5 1 1 17.2.-21.2.2014
19 Vývoj webových aplikácií v Jave I. – Servlety, JSP, JSTL Webové upravovanie existujúcich aplikácií 5 1 1 17.2.-21.2.2014
20 Liferay framework – vývoj portálov Webové upravovanie existujúcich aplikácií 5 1 1 17.2.-21.2.2014
21 Liferay framework – administrácia Webové upravovanie existujúcich aplikácií 5 1 1 17.2.-21.2.2014
22 Adobe Flash – Action Script Webové upravovanie existujúcich aplikácií 5 1 1 3.3-7.3.2014
23 ORACLE 10g – administratíva databáza Upravovanie existujúcich DB aplikácií 5 1 1 3.3-7.3.2014
24 Programovanie v PL/SQL Upravovanie existujúcich DB aplikácií 5 1 1 17.2.-21.2.2014
25 MOC2779 – Databáza Microsoft SQL Server 2005 Upravovanie existujúcich DB aplikácií 5 1 1 3.3-7.3.2014
26 MOC2780 – Údržba Microsoft SQL Server 2005 Upravovanie existujúcich DB aplikácií 5 1 1 3.3-7.3.2014
27 Jazyk SQL Upravovanie existujúcich DB aplikácií 3 2 5 20.2.-21.2.2014 7.3.2014
28 MySQL pre databázových administrátorov Upravovanie existujúcich DB aplikácií 4 1 1 9.4.-11.4.2014 a 16.4.2014
Spolu účastníkov: 41 81

Školiace kurzy pedagogických zamestnancov z oblasti autorských práv financované z vlastných prostriedkov školy, ktoré úzko súvisia s realizáciou projektu a sú súčasťou výsledkov merateľných ukazovateľov projektu prebiehali v nasledovných termínoch:

P. č.: Názov školenia: Počet dní Počet účast.

plán

Počet účast.

skutoč

Dátum realizácie kurzu
29 Autorské práva pri tvorbe učebných textov 2 hod 32 26.11.2013
30 Autorské práva pri tvorbe učebných textov 2 hod 18 27.11.2013
31 Autorské práva pri tvorbe učebných textov 2 hod 21 3.12.2013
32 Autorské práva pri tvorbe učebných textov 2 hod 18 4.12.2013
Spolu účastníkov: 89