Žiaci tretieho ročníka učebných odborov (3. QDC, 3. FL) absolvovali v dňoch 24. – 26. 10. 2022 a 2. – 4. 11. 2022 Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ). Náplň kurzu pozostávala zo zdravotníckej prípravy, pohybu v prírode a z pretekov, ktoré zlučovali viac aktivít. Program kurzu bol volený tak, aby sa ním rozšírili vedomosti študentov, precvičili ich požadované zručnosti a prehĺbili návyky z učiva ochrany života a zdravia.

Zdravotníckou prípravou sme sa snažili študentov naučiť, ako postupovať pri záchrane ľudského života, ako správne reagovať v situáciách, ktoré nás môžu stretnúť v bežnom živote, či ako sa chovať pri požiari. To všetko prebehlo pri návšteve Hasičskej zbrojnice v Lučenci.

V rámci pobytu a pohybu v prírode sme absolvovali turistický pochod Koháryho dolinou. Záver kurzu vyvrcholil spoločnými pohybovými aktivitami v našej športovej hale na Fándlyho ulici, kde si žiaci zmerali sily vo vybíjanej, volejbale, basketbale a futbale.

Počasie nám prialo, stanovené úlohy sme splnili a triedne kolektívy sa zase stmelili.                                

  Mgr. Roman Šupina