Žiaci tretieho ročníka študijných odborov (3. QD, 3. FL, 3. CM) absolvovali v dňoch 4. – 6. 10. 2023 a 23. – 25. 10. 2023 „Kurz ochrany života a zdravia“ (KOŽAZ). Náplň kurzu pozostávala zo zdravotníckej prípravy, pohybu v prírode a z pretekov, ktoré zlučovali viac aktivít. Program kurzu bol volený tak, aby sa ním rozšírili vedomosti študentov, precvičili ich požadované zručnosti a prehĺbili návyky z učiva ochrany života a zdravia.

Zdravotníckou prípravou sme sa snažili študentov naučiť, ako postupovať pri záchrane ľudského života, ako správne reagovať v situáciách, ktoré nás môžu stretnúť v bežnom živote, či ako sa chovať pri požiari. To všetko prebehlo pri návšteve Hasičskej zbrojnice v Lučenci.

V rámci pobytu a pohybu v prírode sme absolvovali turistický pochod Koháryho dolinou. Záver kurzu vyvrcholil spoločnými pohybovými aktivitami v našej športovej hale na Fándlyho ulici.

Medzi týmito kurzami prebehol aj kurz ,,Ochrana života a zdravia“ (OŽAZ) pre žiakov prvých a druhých ročníkov. Na pripravených stanovištiach sa žiaci obohatili o vedomosti zo zdravotnej prípravy, civilnej ochrany, požiarnej ochrany, dopravnej výchovy a pohybovej prípravy.

Počasie nám prialo, stanovené úlohy sme splnili a triedne kolektívy sa zase stmelili.